voorwaarden

Privacy

Vliegwiel-store respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Vliegwiel-store worden verwerkt, waaronder in het bijzonder die van bezoekers en gebruikers van de website www.vliegwiel-store.nl (hierna: ‘de website’). Vliegwiel-store acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Vliegwiel-store zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Deze privacy policy geldt niet voor websites van derden waarnaar op de website wordt verwezen. Die websites worden niet onder verantwoordelijkheid van Vliegwiel-store geëxploiteerd. 

Vliegwiel-store verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Vliegwiel-store, zoals bij:

-          Het plaatsen van bestellingen;

-          Het versturen van chatberichten via de website;

-          Het gebruik van het contactformulier op de website;

-          Het opgegeven van het kenteken om voertuigonderdelen te zoeken op de website.

Uw persoonsgegevens worden door Vliegwiel-store verwerkt en gedeeld met derden indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is:

a)       Om uitvoering te geven aan een door u, al dan niet via de website, ingediend contactverzoek, het zoeken van onderdelen aan de hand van uw kenteken, dan wel een tussen u en Vliegwiel-store gesloten overeenkomst.

De door u middels het contactformulier of de chatmodule op de website verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om uw contactverzoek te kunnen behandelen. Vliegwiel-store kan in verband met gebruik van de chatmodule inzien op welk onderdeel van de website u zich bevindt om u zodoende optimaal van dienst te kunnen zijn bij beantwoording van uw chatberichten.

Indien u een bestelling middels de website plaatst, worden de door u bij de bestelling opgegeven persoonsgegevens gebruikt om de bestelling te kunnen uitvoeren. In dat kader kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden die bij de uitvoering van de betreffende bestelling zijn betrokken, zoals een door Vliegwiel-store aan te wijzen transportbedrijf voor het bij u bezorgen van de bestelling, maar ook de betaalprovider voor de afwikkeling van online betalingen middels de website.

b)      Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van Vliegwiel-store.

c)       Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Vliegwiel-store of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Vliegwiel-store of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het geautomatiseerd verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Vliegwiel-store voor zover nodig is om de website en e-mailvoorzieningen van Vliegwiel-store te kunnen exploiteren, alsook de exploitant van de chatmodule op de website voor zover nodig is om de chatfunctie te kunnen aanbieden en te gebruiken. Ook wordt onder gerechtvaardigde belangen begrepen het naar aanleiding van een voor u uitgevoerde bestelling contact met u opnemen om de bestelling te evalueren teneinde de klantervaringen van Vliegwiel-store te kunnen verbeteren waar nodig.

Vliegwiel-store zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Vliegwiel-store vallen, evenals door Vliegwiel-store ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

Vliegwiel-store verwerkt uw persoonsgegevens voornamelijk in de Europese Economische Ruimte ('EER'). Er zullen echter gevallen zijn waarin Vliegwiel-store uw persoonsgegevens buiten de EER moet overdragen aan een land dat onder de Europese wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als binnen de EU. Dit is aan de orde in verband met het gebruik van bepaalde tooling op de website, zoals Google Analytics. Vliegwiel-store zal in dat verband de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten doorgaans het uitvoeren van beoordelingen van gegevensbeveiliging bij ontvangers van de persoonsgegevens en het hanteren van contracten met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Vliegwiel-store, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Voor meer informatie over de bedoelde beveiligingsmaatregelen kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Cookies en vergelijkbare technieken die Vliegwiel-store gebruikt

Vliegwiel-store verzamelt gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door bezoekers daarvan. In dat kader maakt Vliegwiel-store gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om logboekgegevens en gebruikersgedrag in anonieme vorm te verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het websitegebruik van bezoekers te evalueren en statistische verslagen op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Vliegwiel-store zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers te verzamelen. Noch Vliegwiel-store, noch Google zullen een IP-adres in verband brengen met de identiteit van u als computergebruiker.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat u de functionaliteiten van de website niet optimaal kunt benutten. De meeste e-commerce systemen zijn zonder het gebruik van cookies niet mogelijk. Zo wordt het opslaan van formuliergegevens mogelijk gemaakt door het gebruik van cookies.

Uw rechten

U heeft het recht om Vliegwiel-store te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Vliegwiel-store slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Vliegwiel-store legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Vliegwiel-store, kunt u contact opnemen met Vliegwiel-store. Vliegwiel-store helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Vliegwiel-store of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Vliegwiel-store

De Giessen 11
8253PR Dronten
Tel: 0321-841203
E-mail: info@vliegwiel-store.nl