2.4JTD

!

Luk 415042310

2.4JTD

163 en 175PK

!

Luk 415047910

1.9JTD+1.9JTDM+2.4JTD
!

Luk 415047910 + 624300700

1.9JTD + 1.9 JTDM

105 tot 150PK

!

Valeo 836016

!

Valeo 836016 + 828063